Algemene Huurvoorwaarden TVD

Artikel 1: Definities

Artikel 2: Toepasselijkheid

Artikel 3: Aanbod en aanvaarding

Artikel 4: Verplichtingen Huurder voor veiligheid en informatie

Artikel 5: Prijzen en overige kosten

Artikel 6: Betaling

Artikel 7: Waarborgsom

Artikel 8: Annulering

Artikel 9: Levering

Artikel 10: Omvang van het gehuurde

Artikel 11: Staat van het gehuurde

Artikel 12: Inspectie

Artikel 13: Gebreken

Artikel 14: Gebruik van het gehuurde

Artikel 15: Epidemieën en/of pandemieën overheidsmaatregelen

Geen van beide partijen is -behoudens het hierna in onderstaand artikellid bepaalde – aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de uitvoering van deze overeenkomst, voor zover die tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door overheidsmaatregelen als gevolg van epidemieën of pandemieën (zoals het uitbreken van het COVID-19-virus) die rechtstreeks van invloed zijn op de huurovereenkomst, voor zover het illegaal, verboden of onmogelijk is (zoals een beperking van het aantal bezoekers/deelnemers) om het event te houden of de faciliteit te verschaffen.
Beide partijen bespreken in dat geval de gevolgen en beslissen samen of het event (al dan niet in gewijzigde vorm) alsnog kan plaatsvinden op het afgesproken moment, dan wel kan worden uitgesteld. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over het feit dat het event alsnog kan plaatsvinden op het overeengekomen tijdstip, of het event moet worden uitgesteld, kan elke partij de huurovereenkomst door schriftelijke kennisgeving beëindigen (hieronder valt annulering en ontbinding). Verhuurder is in dat geval gerechtigd 30% van de gecontracteerde opdrachtsom te behouden dan wel alsnog betaling te ontvangen van 30% van de gecontracteerde opdrachtsom. Indien Huurder tijdens de onderhandelingen niet te goeder trouw heeft gehandeld met betrekking tot de vraag of het event alsnog kan plaatsvinden op het overeengekomen tijdstip, of worden uitgesteld of geannuleerd of ontbonden is Huurder alsnog gehouden het totaalbedrag genoemd in de overeenkomst binnen de betalingstermijn te voldoen.

Artikel 16: Overmacht

Artikel 17: Milieu

Artikel 18: Verbodsbepalingen en voorschriften van orde

Artikel 19: Reclame

Artikel 20: Einde huurovereenkomst

Artikel 21: Schade en aansprakelijkheid

Artikel 22: Boetebepaling

Artikel 23: Geschillen